Strona gĹ‚Ăłwna programu iBiznes  Spis treĹ›ci

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat

Procedury podatkowe w transakcjach JPK_V7K i JPK_V7M

Wykazując transakcje w JPK_V7M lub JPK_V7K należy oznaczać procedury, w ramach których przebiega transakcja. Jednolity plik kontrolny generowany na podstawie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, zawiera oznaczenie jednej z 13 procedur podatkowych, do których muszą zostać zaliczone transakcje sprzedaży (podatek należny) i dwóch procedur, do których zaliczamy transakcje nabycia (podatek naliczony). Oznaczenia procedur w JPK_V7K i JPK_V7M należy stosować przy ewidencjonowaniu:
podatku należnego (oznaczenia: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP). naliczonego (oznaczenia: MPP, IMP).
Jeśli transakcja nie jest objęta żadną z powyższych procedur, pole procedury pozostawimy puste (w strukturze JPK powinien wystąpić opis - BRAK).
Rodzaj procedury w przypadku podatku naliczonego Opis procedury
MPP (Podatek naliczony (do odliczenia) - oznaczenie procedur w JPK_V7 ) Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (pole opcjonalne).
Podaje się „1” w przypadku wystąpienia oznaczenia. W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste (w JPK - BRAK).
Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.
W przypadku, gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000,00 zł, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” również należy wprowadzić przy takiej transakcji znacznik MPP. W efekcie stosujemy następujące zasady:
Jeśli towar/usługa z załącznika 15 stanowią element transakcji, która łącznie przekracza 15000 zł, pojedynczej faktury o wartości do 15.000 zł brutto nie oznacza się w JPK nabywcy usługi jako MPP,
Jeśli faktura została przekazana z oznaczeniem na niej procedury MPP mimo żę kwota brutto jest niższa niż 15000 zł brutto, w JPK wprowadzając fakturę oznaczenia MPP nie należy stosować,
jeśli faktura zawierałaby wartość ponad 15000 zł brutto i nie zawierałaby oznaczenia “płatność podzielona” w JPK nabywca musi fakturę oznaczyć symbolem MPP,
jeśli faktura z oznaczeniem MPP dotyczy towaru lub usługi spoza załącznika 15, nabywca w JPK nie oznacza jej symbolem MPP - zarówno gdy kwota na fakturze nie przekracza, jak i gdy przekracza 15000 zł brutto.
IMP (Podatek naliczony (do odliczenia) - oznaczenie procedur w JPK_V7) Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.
Pole oznacza się wyłącznie w sytuacji, gdy wykorzystywana jest procedura uproszczona uzależniona od wcześniejszego wydania pozwolenia. Można rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. W tym przypadku również w tej deklaracji wykazuje się podatek naliczony (do odliczenia)..
Rodzaj dokumentu zakupu
(wspólnie występuje w polu JPK)
Opis dokumentu
VATRR - Faktura VAT RR Zakup od rolnika
WEW - Dokument wewnętrzny Dokument wewnętrzny
MK - Metoda kasowa Faktura wystawiona przez podatnika który wybrał metodę kasową
Rodzaj procedury w przypadku podatku należnego Opis procedury
SW - dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy. Dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego UE inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:
podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej. Oznaczenie sprzedażą wysyłkową nastąpić powinno niezależnie od miejsca opodatkowania - tzn. zarówno przy wykorzystaniu zmiany miejsca opodatkowania na siedzibę nabywcy, jak i gdy jest ona opodatkowana u dostawcy. W związku z tym:
w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów (VAT-NP).

w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów (wykazywane ze stawką krajową), na wniosek podatnika również taka dostawa może być opodatkowana poza terytorium kraju, tzn. VAT-NP.
EE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy. Oznaczenie obejmuje usługi wymienione w art. 28k ustawy o VAT, tzn. świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami , dla których miejscem świadczenia jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (VAT-NP).
Procedura wskazana w art. 28k ustawy o VAT nie występuje (oznaczenia EE nie należy zastosować)
w przypadku, gdy łącznie są spełnione następujące warunki:
1. usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego;

2. usługi, o których mowa w ust. 1, są świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1;
3. całkowita wartość usług, o których mowa w ust. 1, świadczonych na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt 2, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1, przy czym w przypadku usługodawcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium kraju wyrażona w złotych równowartość kwoty w euro wynosi 42 000 zł.
TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy. Procedura obejmuje relacje występujące pomiędzy następującymi podmiotami powiązanymi:

1.podmiotami, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot,znaczący wpływ oznacza:

a) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

b) udziałów w kapitale lub
c) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.
2. podmiotami, na które wywiera znaczący wpływ:
a)ten sam inny podmiot lub
b)małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
3.spółką niemającą osobowości prawnej i jej wspólnikami, lub
4.podatnikiem i jego zagranicznym zakładzie.
TT_WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawyfont> W efekcie tej transakcji drugi w kolejności podatnik nie płaci podatku VAT od WNT (transakcja jest wykazywana jako procedura szczególna w JPK_V7 bez wskazania kwoty podatku).
Za transakcję trójstronną uznaje się transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki:
a)trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności,
b) przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego;
Oznaczenie WNT_TT obejmuje wyłącznie procedurę uproszczoną w transakcji trójstronnej - tzn. procedurę polegającą na tym, że ostatni w kolejności podatnik VAT rozlicza VAT z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy towarów przez drugiego w kolejności podatnika VAT, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
a) dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT była bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika VAT,
b) drugi w kolejności podatnik VAT dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka,
c) drugi w kolejności podatnik VAT stosuje wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika VAT ten sam numer identyfikacyjny na potrzeby VAT, który został mu przyznany przez państwo członkowskie inne niż to, w którym zaczyna się lub kończy transport lub wysyłka,
d) ostatni w kolejności podatnik VAT stosuje numer identyfikacyjny na potrzeby VAT państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka,
e) ostatni w kolejności podatnik VAT został wskazany przez drugiego w kolejności podatnika VAT jako obowiązany do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów realizowanej w ramach procedury uproszczonej.
W przypadku procedury uproszczonej uznaje się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zostało opodatkowane u drugiego podatnika, jeżeli wystawił on ostatniemu w kolejności podatnikowi VAT fakturę zawierającą, oprócz danych standardowych, następujące informacje: adnotację "VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135-138 ustawy o ptu" lub ,,VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE''; stwierdzenie, że podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej; numer VAT-UE, który jest stosowany przez niego wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej; numer identyfikacyjny stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej ostatniego w kolejności podatnika.
TT_D - Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy. W efekcie tej transakcji drugi w kolejności podatnik nie płaci podatku ani nie wykazuje transakcji jako WDT, lecz jako dostawa opodatkowana u nabywcy (trzeciego w kolejności uczestnika transakcji trójstronnej).
W efekcie w JPK_V7 wskazujemy procedurę TT_D i wykazujemy transakcję w pozycjach szczególnych bez wskazywania kwoty podatku do zapłaty.
MR_T - Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy. Podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Marżą jest różnica między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.
MR_UZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy. W przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.
W tym przypadku poza danymi podstawowymi co do transakcji,, w polach właściwych dla sprzedaży według odpowiednich stawek VAT należy wykazywać poszczególne podstawy opodatkowania, tj.: marże pomniejszone o podatek należny (w tym również marże ujemne) i podatek należny od poszczególnych marż (przy marży ujemnej podatek wynosi „0.00”), z oznaczeniem odpowiednio MR_T lub MR_UZ.
I_42 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import). Procedura importu 42 przewidziana jest celem wprowadzenia towarów w taki sposób do obrotu, że miejscem przeznaczenia towarów jest inny kraj wspólnoty, gdzie między krajami w Unii Europejskiej dochodzi do przesunięcia towarów na zasadzie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (import nie jest krajem docelowym).
W przypadku procedury 42 dochodzi do zwolnienia z VAT transakcji importu, a opodatkowaniu następuje WDT. Zgodnie z kodowaniem towarów: procedura 42 stanowi dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym wprowadzeniem na rynek krajowy towarów, które podlegają zwolnieniu z podatku VAT w przypadku dostawy do innego Państwa Członkowskiego (import z kraju trzeciego z bezpośrednio następującą po nim dostawą wewnątrzwspólnotową).
Oznaczenie dokonuje się, gdy import miał miejsce w Polsce, a WDT następuje do innego kraju Unii.Procedurą oznaczamy WDT, a nie import.Podatek VAT pozostawiony jest do rozliczenia w kraju docelowym (z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia.
I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import). ) Procedura importu wynikająca z art. 63 rozporządzenia celnego oznacza powrotny przywóz spoza UE z jednoczesnym dopuszczeniem do swobodnego obrotu i wprowadzeniem do tego obrotu krajowego towarów, które są zwolnione z podatku VAT. Ostatecznie towar trafić ma do innego państwa członkowskiego niż kraj importu.
W przypadku procedury 63 dochodzi do zwolnienia z VAT transakcji powrotnego przywozu towaru, który pierwotnie został wyprowadzony poza terytorium Unii Europejskiej, a opodatkowaniu następuje WDT w chwili przemieszczenia towarów.
B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy. Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy.W tramach B_SPV dojdzie do rozliczenia VAT od czynności przekazania bonu.
W tym przypadku faktycznego przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług w zamian za bon jednego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia nie uznaje się za niezależną transakcję w części, w której wynagrodzenie stanowił bon.
.Gdyby doszło do dodatkowego wynagrodzenia ponad wartość bonu - to tej części transakcji nie oznaczamy procedurą B_SPV.
B_SPV_DOSTAWA - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy. Oznaczenie procedurą dotyczy sytuacji, w przypadku gdy dostawca towarów lub usługodawca nie jest podatnikiem, który działając we własnym imieniu, wyemitował bon jednego przeznaczenia, uznaje się, że ten dostawca lub usługodawca dokonał odpowiednio dostawy towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy, na rzecz podatnika, który wyemitował ten bon.
Transakcja opodatkowana ma zatem miejsce już w chwili emisji bonu a nie w chwili realizacji go przez podmiot, który korzysta ostatecznie (np. nie w chwili wykorzystania bonu przez pracownika, lecz w chwili emisji bonu u pracodawcy). Procedurę rozpoznaje u siebie dostawca towarów i usług, a nie emitujący bon pracodawca i wykazuje bon zgodnie ze stawką właściwą dla dostawy towarów lub świadczenia usługi, których bon dotyczy..
B_MPV_PROWIZJA - Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy. Procedura znajdzie zastosowanie w przypadku gdy transferu bonu różnego przeznaczenia dokonuje podatnik inny niż podatnik dokonujący czynności podlegającej opodatkowaniu (czyli jesli sprzedaży bonu lub jego przekazania dokonuje inny podmiot niż producent/sprzedawca towaru etc.). Opodatkowaniu podatkiem (wykazaniu procedury B_MPV_PROWIZJA) podlegają usługi pośrednictwa oraz inne usługi, które można zidentyfikować, takie jak usługi dystrybucji lub promocji, dotyczące tego bonu.
Natomiast faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za bon różnego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia podlega opodatkowaniu podatkiem. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem wcześniejszy transfer bonu różnego przeznaczenia przez jego wystawcę (wystawca nie wykazuje tej procedury u siebie, robi to wyłącznie pośrednik w obrocie bonami).
MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę przekraczającą 15.000 zł brutto, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.
Na fakturze z wartością ponad 15.000 zł brutto obejmującą dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy należy dodać oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności".
Oznaczenie MPP w części ewidencyjnej JPK_V7, należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.