UMOWA LICENCJI PROGRAMU iBiznes  (zwanego dalej Programem)

 

Notatka dla Użytkownika.

 

Zanim zaczniesz pracę z programem iBiznes, przeczytaj niżej zamieszczony dokument.

Wykonanie instalacji i użytkowanie programu oznacza, że zapoznałeś się z warunkami niniejszej umowy i

w pełni je aprobujesz.

Ten dokument jest umową zawartą pomiędzy:

 

Licencjobiorcą ( Użytkownikiem),

 

oraz

 

Licencjodawcą, firmą FIRMATEC Sp. J. z siedzibą w Łodzi przy ul. Brukowej

131, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieście, Sądu Gospodarczego XX Wydziału

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000312688, będącym płatnikiem VAT, nr NIP: 947-195-66-88.

 

 

Wstęp

 

Stronami niniejszej umowy licencyjnej są: Licencjobiorca (Użytkownik) oprogramowania Faktura iBiznes,

oraz Licencjodawca FIRMATEC Sp. J. W momencie zainstalowania i użytkowania programu Faktura

iBiznes Licencjobiorca (Użytkownik) staje się stroną niniejszej umowy. Umowa podlega prawu

obowiązującemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Prawa autorskie

 

FIRMATEC Sp. J. oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw autorskich i majątkowych do oprogramowania

iBiznes. Jest uprawniony do jego rozpowszechniania poprzez sprzedaż egzemplarzy i udzielanie

licencji do korzystania z programu.

 

Sposób udzielenia licencji

 

Na podstawie niniejszej umowy FIRMATEC Sp.J. przenosi na Użytkownika własność 1 (jednego)

egzemplarza oprogramowania iBiznes i udziela mu uprawnień licencyjnych do korzystania z

programu w zakresie opisanym poniżej.

Po dokonaniu całkowitej zapłaty za oprogramowanie iBiznes Licencjobiorcy (Użytkownikowi)

przysługuje w pełni nieprzechodnie prawo przez czas nieokreślony do instalacji, uruchamiania i

wykorzystywania programu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

pracującym samodzielnie, znajdującym się w posiadaniu Użytkownika. Użytkownik nie może dokonywać

żadnych zmian, tłumaczeń programu iBiznes, oraz żadnych zmian, tłumaczeń dokumentacji

niniejszego oprogramowania.

Kod aktywacyjny jest przypisywany do nr NIP firmy.

 

 

Kopiowanie Programu

 

Użytkownik ma prawo do wykonania kopii zapasowej, sporządzonej w celu zachowania bezpieczeństwa.

Użytkownikowi nie wolno kopiować dokumentacji związanej z programem. Użytkownikowi nie wolno

przenosić własności egzemplarza oprogramowania na rzecz osoby trzeciej. Wydanie oprogramowania

osobie trzeciej nie powoduje przejścia na nią praw do korzystania z programu Faktura iBiznes. Osoba taka

może korzystać z programu wyłącznie za zgodą Licencjodawcy i na warunkach przez niego określonych.

 

 

Okres obowiązywania umowy

 

Licencjobiorcy przysługuje prawo użytkowania programu na czas nieokreślony.

Licencjodawca zobowiązuje się, że przez okres 1(jednego) roku od daty pierwszej aktualizacji będzie

umożliwiał nieodpłatnie zaktualizowanie wersji oprogramowania. Po upływie 1(jednego) roku dalsza

aktualizacji będzie możliwa po dokonaniu opłaty we wskazanej kwocie na konto Licencjodawcy.

W przypadku zakończenia pracy z niniejszym programem Licencjobiorca zobowiązany jest niezwłocznie

zniszczyć wszystkie kopie programu i dokumentację z nim związaną będące w posiadaniu Użytkownika.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

 

 

Obowiązaniem FIRMATEC Sp. J.  z tytułu ewentualnych roszczeń gwarancyjnych jest:

 wymiana wadliwych nośników, które zostaną zwrócone Licencjodawcy w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu)

dni od daty zakupu programu, jeżeli nastąpi uszkodzenie nośnika, lub klucza na skutek wypadku i

nieprawidłowego wykorzystywania przez Licencjobiorcę, FIRMATEC nie ponosi odpowiedzialności.

 

FIRMATEC Sp. J. zrzeka się odpowiedzialności z tytułu gwarancji z największym możliwym prawem i tylko

w stopniu dopuszczalnym, co odnosi się do niniejszego programu całej dokumentacji i dostarczonego

sprzętu. Licencjodawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w stosunku do danych dostarczonych wraz z

programem przez Licencjobiorcę i nie ponosi odpowiedzialności wszelkie błędy i uszkodzenia powstałe w

wyniku niewłaściwej pracy z programem Licencjobiorcy.

Gwarancja udzielana przez Licencjodawcę jest wyłącznie na podstawie niniejszej umowy.

 

FIRMATEC Sp. J. i  dostawcy oprogramowania iBiznes zrzekają się w największym prawem

dopuszczalnym zakresie:

odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat poniesionych przez Użytkownika tj. strat finansowych,

organizacyjnych, informacyjnych i innych powstałych na wskutek stosowania bądź niemożności

użytkowania niniejszego programu, nawet po uprzednim powiadomieniu przez Licencjobiorcę o możliwości

powstania takich strat.

 W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy ograniczona jest tylko i wyłącznie do

zwrotu kwoty faktycznej zapłaconej przez Licencjobiorcę.

 

FIRMATEC Sp. J. nie może odpowiadać i nie gwarantuje właściwej pracy Programu w przypadkach

szczególnych, które odnoszą się do niniejszego programu i dokumentacji.  Licencjodawca nie gwarantuje

również całkowitej bezbłędności niniejszego oprogramowania, a w szczególności faktu, że zaspokoi

wymagania i cele Licencjobiorcy, oraz że będzie on współpracował z dowolnie wybranymi przez

Licencjobiorcę programami. Odpowiedzialność za poprawny dobór programów oraz skutki ich używania 

jak i też uzyskane wyniki ponosi tylko i wyłącznie Licencjobiorca.

 

 

Zastrzeżenie

 

Jakiekolwiek prawa nieprzyznane wprost Użytkownikowi zostają zastrzeżone przez FIRMATEC Sp.J.

 

Jeżeli potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszą umową i warunkami w niej zawartymi  w pełni ją

zrozumiałeś i wyrażasz świadomą zgodę  na jej zawarcie pomiędzy Tobą, a FIRMATEC Sp. J.