Regulamin

 

Firma Firmatec zajmuje się tworzeniem programów dla małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o doświadczenia nabyte w pracy z dużymi klientami. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie oprogramowania do prowadzenia firm o różnych profilach działalności. Potrzeby naszych klientów są motorem napędowym dla naszej Firmy. Dzięki Państwu doskonalimy jakość naszych produktów. Dbamy też o elastyczność rozwiązań ofertowych.

 

Administratoren strony jest: FIRMATEC SP. J. Krzysztof Kempiński, Łódź, ul. Brukowa 131, 91-341 , NIP: 9471956688.

 

Poniżej znajdziesz regulamin współpracy z firmą Firmatec, w którym zawarte zostały informacje m.in. o zasadach kupna programu, odpowiedzialności administratora, postępowaniu reklamacyjnym.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących programu iBiznes, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres bok@firmatec.pl

 

Pozdrawiamy

Zespół Firmatec.

 

 

 

Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Programu iBiznes stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) przez Firmatec SP. J. Krzysztof Kempiński, nr NIP 9471956688, nr REGON 100564120, adres siedziby: Łódź, ul. Brukowa 131, 91-341, Łódź.

 

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 

Administrator – Firmatec SP. J. Krzysztof Kempiński, nr NIP 9471956688, nr REGON 100564120, adres siedziby: ul. Brukowa 131, 91-341, Łódź

Programprogram iBiznes dostępny na systemy Windows, Android.

Polityka Prywatności – dokument dostępny pod adresem https://www.firmatec.pl/PolitykaPrywatnosciFirmatec.htm

Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://www.firmatec.pl/Regulamin.htm;

Formularz zamówienia - Formularz, poprzez który można zamówić Licencję naszego programu, czy dodatkowe moduły/usługi.

Licencja - Licencja, w której znajdują się wszystkie zasady:

UMOWA LICENCJI PROGRAMU iBiznes  (zwanego dalej Programem)

 

Notatka dla Użytkownika.

 

Zanim zaczniesz pracę z programem iBiznes, przeczytaj niżej zamieszczony dokument.

Wykonanie instalacji i użytkowanie programu oznacza, że zapoznałeś się z warunkami niniejszej umowy i

w pełni je aprobujesz.

Ten dokument jest umową zawartą pomiędzy:

 

Licencjobiorcą ( Użytkownikiem),

 

oraz

 

Licencjodawcą, firmą FIRMATEC Sp. J. z siedzibą w Łodzi przy ul. Brukowej

131, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieście, Sądu Gospodarczego XX Wydziału

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000312688, będącym płatnikiem VAT, nr NIP: 947-195-66-88.

 

 

Wstęp

 

Stronami niniejszej umowy licencyjnej są: Licencjobiorca (Użytkownik) oprogramowania Faktura iBiznes,

oraz Licencjodawca FIRMATEC Sp. J. W momencie zainstalowania i użytkowania programu Faktura

iBiznes Licencjobiorca (Użytkownik) staje się stroną niniejszej umowy. Umowa podlega prawu

obowiązującemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Prawa autorskie

 

FIRMATEC Sp. J. oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw autorskich i majątkowych do oprogramowania

iBiznes. Jest uprawniony do jego rozpowszechniania poprzez sprzedaż egzemplarzy i udzielanie

licencji do korzystania z programu.

 

Sposób udzielenia licencji

 

Na podstawie niniejszej umowy FIRMATEC Sp.J. przenosi na Użytkownika własność 1 (jednego)

egzemplarza oprogramowania iBiznes i udziela mu uprawnień licencyjnych do korzystania z

programu w zakresie opisanym poniżej.

Po dokonaniu całkowitej zapłaty za oprogramowanie iBiznes Licencjobiorcy (Użytkownikowi)

przysługuje w pełni nieprzechodnie prawo przez czas nieokreślony do instalacji, uruchamiania i

wykorzystywania programu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

pracującym samodzielnie, znajdującym się w posiadaniu Użytkownika. Użytkownik nie może dokonywać

żadnych zmian, tłumaczeń programu iBiznes, oraz żadnych zmian, tłumaczeń dokumentacji

niniejszego oprogramowania.

 

Kopiowanie Programu

 

Użytkownik ma prawo do wykonania kopii zapasowej, sporządzonej w celu zachowania bezpieczeństwa.

Użytkownikowi nie wolno kopiować dokumentacji związanej z programem. Użytkownikowi nie wolno

przenosić własności egzemplarza oprogramowania na rzecz osoby trzeciej. Wydanie oprogramowania

osobie trzeciej nie powoduje przejścia na nią praw do korzystania z programu Faktura iBiznes. Osoba taka

może korzystać z programu wyłącznie za zgodą Licencjodawcy i na warunkach przez niego określonych.

 

 

Okres obowiązywania umowy

 

Licencjobiorcy przysługuje prawo użytkowania programu na czas nieokreślony.

Licencjodawca zobowiązuje się, że przez okres 1(jednego) roku od daty pierwszej aktualizacji będzie

umożliwiał nieodpłatnie zaktualizowanie wersji oprogramowania. Po upływie 1(jednego) roku dalsza

aktualizacji będzie możliwa po dokonaniu opłaty we wskazanej kwocie na konto Licencjodawcy.

W przypadku zakończenia pracy z niniejszym programem Licencjobiorca zobowiązany jest niezwłocznie

 

zniszczyć wszystkie kopie programu i dokumentację z nim związaną będące w posiadaniu Użytkownika.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

 

Obowiązaniem FIRMATEC Sp. J.  z tytułu ewentualnych roszczeń gwarancyjnych jest:

wymiana wadliwych nośników, które zostaną zwrócone Licencjodawcy w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu)

dni od daty zakupu programu, jeżeli nastąpi uszkodzenie nośnika, lub klucza na skutek wypadku i

nieprawidłowego wykorzystywania przez Licencjobiorcę, FIRMATEC nie ponosi odpowiedzialności.

 

FIRMATEC Sp. J. zrzeka się odpowiedzialności z tytułu gwarancji z największym możliwym prawem i tylko

w stopniu dopuszczalnym, co odnosi się do niniejszego programu całej dokumentacji i dostarczonego

sprzętu. Licencjodawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w stosunku do danych dostarczonych wraz z

programem przez Licencjobiorcę i nie ponosi odpowiedzialności wszelkie błędy i uszkodzenia powstałe w

wyniku niewłaściwej pracy z programem Licencjobiorcy.

Gwarancja udzielana przez Licencjodawcę jest wyłącznie na podstawie niniejszej umowy.

 

FIRMATEC Sp. J. i  dostawcy oprogramowania iBiznes zrzekają się w największym prawem

dopuszczalnym zakresie:

odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat poniesionych przez Użytkownika tj. strat finansowych,

organizacyjnych, informacyjnych i innych powstałych na wskutek stosowania bądź niemożności

użytkowania niniejszego programu, nawet po uprzednim powiadomieniu przez Licencjobiorcę o możliwości

powstania takich strat.

 W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy ograniczona jest tylko i wyłącznie do

zwrotu kwoty faktycznej zapłaconej przez Licencjobiorcę.

 

FIRMATEC Sp. J. nie może odpowiadać i nie gwarantuje właściwej pracy Programu w przypadkach

szczególnych, które odnoszą się do niniejszego programu i dokumentacji.  Licencjodawca nie gwarantuje

również całkowitej bezbłędności niniejszego oprogramowania, a w szczególności faktu, że zaspokoi

wymagania i cele Licencjobiorcy, oraz że będzie on współpracował z dowolnie wybranymi przez

Licencjobiorcę programami. Odpowiedzialność za poprawny dobór programów oraz skutki ich używania 

jak i też uzyskane wyniki ponosi tylko i wyłącznie Licencjobiorca.

 

 

Zastrzeżenie

 

Jakiekolwiek prawa nieprzyznane wprost Użytkownikowi zostają zastrzeżone przez FIRMATEC Sp.J.

 

 

Jeżeli potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszą umową i warunkami w niej zawartymi  w pełni ją

zrozumiałeś i wyrażasz świadomą zgodę  na jej zawarcie pomiędzy Tobą, a FIRMATEC Sp. J.

 

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą.

 

Postanowienia wstępne

 

Administrator jest twórcą Systemu, który udostępnia Użytkownikom, a w związku z tym świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie.

System kierowany jest do podmiotów prowadzących małe, bądź średnie przedsiębiorstwa.

Do korzystania z Systemu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:

dostęp do Internetu (wersje wielostanowiskowe),

standardowy system operacyjny,

aktywny adres e-mail.

Korzystanie z Systemu nie jest możliwe anonimowo, tj. wymaga podania określonych danych (dane firmy tj. NIP, regon,  adres e-mail, adres, nr telefonu) w momencie zakupienia Licencji.

Korzystanie z Systemu jest odpłatne – koszt jest uzależniony od wybranej przez Użytkownika wersji. Koszt Licencji (za wyjątkiej wersji Serwis, w której wymagana jest roczna opłata 70zł brutto od stanowiska) jest jednorazowy. Przez pierwsze dwanaście miesięcy Użytkownik posiada możliwość pobierania darmowych aktualizacji, oraz darmowej pomocy technicznej telefonicznej. Po dwunastu miesiącach należy opłacić aktualizację, bądź korzystać z zakupionej wersji programu.

Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Systemu lub Aplikacji, wedle zarządzeń odgórnych Rządu.

Korzystanie z Programu

Korzystanie z Programu jest możliwe darmowo przez 30 dni, a następnie po zakupieniu wybranej Licencji.

Funkcje Systemu dostępne dla Użytkownika różnią się w zależności od wybranego przez Użytkownika Pakietu. Opis poszczególnych Pakietów wraz z przypisanymi do nich funkcjami znajduje się tutaj: https://www.firmatec.pl/porownanie_wersji.html

Funkcje Systemu mogą podlegać ich poszerzaniu, modyfikacji lub usuwaniu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z funkcjami Systemu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres admin@firmatec.pl, bądź bok@firmatec.pl

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Systemu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do:

korzystania z Systemu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

wprowadzania do Systemu tylko takich danych osobowych, w stosunku do których posiada odpowiednią podstawę pozwalającą mu na przetwarzanie takich danych,

niewykorzystywania Systemu w celu przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami prawa.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Programu.

System ma wyłącznie za zadanie wspierać proces obsługi klientów Użytkownika. Administrator nie jest w jakikolwiek sposób zaangażowany w proces świadczenia tych usług ani nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkownika z jego klientami.

Opłaty

Korzystanie z Systemu przez pierwsze 30 dni od rejestracji NIP w Systemie jest nieodpłatne.

Opłaty za korzystanie z Systemu wnoszone są zawsze z góry. Wysokość opłaty zależy od wybranej przez Użytkownika wersji. Pakiety wraz z okresami rozliczeniowymi oraz przypisanymi do nich opłatami opisane są w Formularzu zamówienia: https://www.firmatec.pl/kup.php?type=7

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z rozliczeniami, Użytkownik powinien skontaktować się z info@firmatec.pl

Przerwy i problemy techniczne

Administrator dołoży wszelkich starań, by System działał w sposób nieprzerwany i niezakłócony.

Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Systemu, ale nie jest w stanie zagwarantować, że w toku korzystania z Systemu Użytkownik nie napotka różnych problemów technicznych. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Systemu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Systemu.

Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Firmatec.

W stosunku do danych osobowych klientów Użytkownika, które przetwarzane są w Systemie w związku z korzystaniem z Systemu przez Użytkownika, Administrator jest jedynie podmiotem przetwarzającym, a administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Użytkownik.

Gromadząc dane osobowe swoich klientów w Systemie, Użytkownik powierza Administratorowi przetwarzanie tych danych osobowych w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usługi w postaci zapewniania Użytkownikowi dostępu do Systemu. Świadczenie usługi wiąże się z przechowywaniem danych osobowych na serwerze. Użytkownik wyraża zgodę, by Administrator przy świadczeniu usługi posługiwał się podmiotami trzecimi, a zatem wyraża również zgodę, aby Administrator podpowierzał przetwarzanie danych osobowych kolejnym podmiotom. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych, plików cookies i innych technologii w związku z funkcjonowaniem Systemu opisane zostały w Polityce Prywatności.

Reklamacje

Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Systemu.

Reklamacja powinna zawierać:

NIP Użytkownika,

przedmiot reklamacji,

okoliczności uzasadniające reklamację,

żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.

Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: info@firmatec.pl

Administrator rozpatrzy reklamację w terminie  14 dni od doręczenia mu reklamacji. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika poprzez odpowiedź na otrzymaną wiadomość z reklamacją.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do Systemu przysługują firmie Firmatec.

Kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, reprodukowanie w całości lub w części Systemu stanowi naruszenie praw autorskich Administratora i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Dodając jakiekolwiek treści w ramach konta w Systemie, Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na rozpowszechnianie tych treści w ramach Systemu.

Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2019r.

Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownicy posiadający konto w Systemie zostaną powiadomieni o każdej zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną.